do24082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie De Kwestie

De Kwestie: Parkeerplaatsen in het Diemerpark: het juiste besluit?


.
In de rubriek De Kwestie reageren raadsleden op een stelling die betrekking heeft op een politieke actualiteit in stadsdeel Oost.

Door Patricia Kersbergen

Sinds de aanleg van de sportvelden in het Diemerpark op IJburg klinkt de roep om parkeerplaatsen, om de uitspelende partijen gastvrij te kunnen ontvangen. Parkeren in de buurt is geen sinecure en levert daarnaast onveilige verkeerssituaties op. De plaats waar de parkeerplaatsen moeten komen (42 zijn er volgens ramingen nu nodig, in de toekomst naar verwachting nog 30 meer), heeft veel stof doen opwaaien tussen voor- en tegenstanders van parkeerplaatsen in het Diemerpark.

Ook de fracties in de deelraad waren lang verdeeld: voor geen van de vijf opties die het dagelijks bestuur reëel achtte, was een meerderheid te vinden. Uiteindelijk werd in het voorjaar 2013 voorlopig besloten tot (slechts) 42 parkeerplaatsen in het Diemerpark om het bestemmingsplan zonder vertraging te kunnen vaststellen, maar werd de bevolking tegelijkertijd opgeroepen naar mogelijke alternatieven om te kijken en onderling tot overeenstemming te komen.

Resultaat: zowel de Vrienden van het Diemerpark als de sportliefhebbers kunnen zich vinden in parkeerplaatsen aan de rand van het Diemerpark aan de Oeverzeggestraat (optie C). Maar de deelraad besloot in november met een nipte meerderheid van stemmen toch anders: PvdA, D66 en VVD hebben zich uitgesproken voor de aanleg van 42 parkeerplaatsen in het Diemerpark, en als het nodig is, nog meer. De Kwestie luidt daarom:

Parkeerplaatsen in het Diemerpark: het juiste besluit?

Raadsleden reageren op De Kwestie.

Bas van Vliet (Méérbelangen)
De hele besluitvorming rondom de parkeerplaatsen in het Diemerpark is verkeerd gegaan, vanaf het allereerste begin 1,5 jaar geleden. Het dagelijks bestuur heeft de bewoners (sportliefhebbers die aandrongen op parkeerplaatsen bij de sportvelden en natuurliefhebbers die pertinent tegen parkeren in het park zijn) tegen elkaar uitgespeeld. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren, al helemaal niet omdat er andere (tussen)oplossingen denkbaar waren.

De Oeverzeggestraat is pas recent - veel te laat en vooral om publicitaire redenen - als een interessante mogelijkheid genoemd door D66 en PvdA, terwijl die bij vaststelling van het bestemmingsplan in april nog onbespreekbaar voor die partijen was; die maakte geen deel uit van de vijf mogelijke opties die het DB had aangegeven voor mogelijke parkeerplaatsen. Méérbelangen heeft die optie toen wel genoemd. Samen met de aanleg van 10-15 parkeerplaatsen bij het Amsterdam-Rijnkanaal hadden de verkeersstromen, voor het hockey en het voetbal, prima verdeeld worden over twee locaties, om overlast te voorkomen.

GroenLinks heeft vreemd gemanoeuvreerd. Zij streefden eerst naar een oplossing met de coalitiepartijen: wel parkeren in het park, maar minder parkeerplaatsen dan aanvankelijk de bedoeling was. Als zij toen ons amendement (voor parkeren buiten het park) hadden gesteund, was dit besluit niet zo uitgevallen. De VVD was aanvankelijk namelijk ook nog voor parkeerplaatsen buiten het Diemerpark. Pas heel laat heeft GroenLinks zijn fout ingezien. Toen was het al te laat: PvdA en D66 voelden zich door de veranderde opstelling van GroenLinks vrij om hun aanvankelijke instemming met een beperking van het aantal plaatsen in het park, terug te draaien. Met een veel slechter resultaat tot gevolg dan in april mogelijk was: meer parkeerplaatsen en in het park. Het is niet uit te leggen dat er nu een besluit is genomen dat afwijkt van wat de buurt in meerderheid wilde en waarmee de sportclubs konden instemmen. Er is in deze kwestie partijpolitiek bedreven met de slechtst denkbare oplossing tot resultaat, bovendien een oplossing waar de buurt noch de clubs om hebben gevraagd.

Tiers Bakker (SP)
Zowel het besluit als de besluitvorming over het Diemerpark zijn rampzalig te noemen. Nog nooit heeft de overheid verder van de bewoners afgestaan dan nu in de kwestie van het Diemerpark. Uit de buurtraadpleging in het onderzoek door De Wijde Blik, waartoe besloten was, bleek dat een merendeel van de bewoners voor optie C was: parkeerplaatsen aan de Oeverzeggestraat, aan de rand van het park en er niet in. Die uitkomst is echter door de coalitiepartijen PvdA en D66 direct terzijde geschoven, met steun van de VVD. Je kunt zeggen dat je dan als stadsdeel eigenlijk moreel failliet bent.

De SP was aanvankelijk tegen de aanleg van sportvelden in het Diemerpark en dus ook tegen de aanleg van parkeerplaatsen. Wij vonden dat, toen de sportvelden er eenmaal waren, de bezoekers best gebruik konden maken van de parkeergarage in het nabije winkelcentrum. Maar toen bleek dat het merendeel van de bewoners voor parkeerplaatsen waren in de Oeverzeggestraat, hebben we ons standpunt veranderd en konden we ook wel instemmen met parkeerplaatsen buiten het Diemerpark. Met één veeg ging deze optie echter rücksichtlos van tafel, zogenaamd omdat de kosten hiervan te hoog zijn. Gesteld werd verder dat met de kennis van nu mogelijk in het verleden een andere keus zou zijn gemaakt, maar dat zijn slechts excuses en ja, maar-constructies om zichzelf in te dekken. De vraag is nog steeds: wiens belang wordt nu eigenlijk gediend? Ook de voorstanders van parkeerplaatsen konden namelijk instemmen met optie C.

Het dagelijks bestuur heeft in deze kwestie geen rechte rug getoond. Het hele proces alleen al heeft eindeloos geduurd en ontzettend veel geld gekost. Het besluit is verre van helder. Een Johan Cruyff Court kon er niet komen op IJburg, maar parkeerplaatsen in het Diemerpark wel. Waanzinnig.

Rebekka Tselms (PvdA)
De besluitvorming heeft zo lang geduurd, omdat we graag tot een besluit wilden komen waarmee we iedereen gelukkig konden maken. Dat bleek helaas niet mogelijk. Voor de PvdA fractie heeft het de hoogste prioriteit dat er op korte termijn een oplossing komt. De sportclubs wachten hier al jaren op en zonder het vastleggen van een parkeeroplossing in de definitieve plannen kan de uitbreiding van de velden niet doorgaan en blijven de wachtlijsten bij de sportclubs bestaan. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op locatie A parkeerplaatsen aan te leggen, omdat deze optie direct haalbaar is en van de opties in het park de minste negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en de ecologie.

Omdat van de mensen die zich hebben laten horen een meerderheid C de beste optie vindt, willen we onderzoeken of deze optie technisch, juridisch en financieel haalbaar is. Als blijkt dat die optie inderdaad gerealiseerd kan worden, dan hebben we liever alsnog C. Dat kost echter tijd. Daarom willen we op korte termijn nu eerst parkeerplaatsen laten aanleggen op locatie A. De aanleg van parkeerplaatsen op locatie A is relatief gemakkelijk te bewerkstelligen. C vereist een veel grotere ingreep en er zal veel onderzoek aan vooraf gaan. Mocht er in de toekomst besloten worden om op optie C, in de kop van de Oeverzeggestraat, te gaan parkeren, zal optie A ongedaan worden gemaakt. Dit is overigens conform het advies in het onderzoek van De Wijde Blik: eventueel tijdelijk A en later, indien mogelijk, alsnog C.

Ardine Nicolaï (fractie-Nicolaï)
Het Diemerpark is een park met hoge natuurwaarden. Ik was er altijd al op tegen om parkeerplaatsen in het park aan te leggen. Het amendement dat ik in het voorjaar samen met Méérbelangen heb opgesteld, heeft het echter niet gehaald. Tot mijn stomme verbazing heeft GroenLinks ervoor gekozen om in coalitieverband wel ruimte te reserveren voor auto’s in het park, weliswaar met wat mitsen en maren. Ze waren er vooral trots op dat het aantal beperkt was gebleven tot 42. Maar het was een risicovol partnerschap, omdat de beide coalitiepartners, PvdA en D66, niet principieel tegen auto’s in het park zijn.

Vervolgens zijn de bewoners gehoord. Dat is verrassend serieus aangepakt door een extern bureau in een uitgebreid participatietraject. Ik vind het fantastisch dat de bewoners, die aanvankelijk niet bepaald eensgezind waren, uiteindelijk zelf tot een breed gedragen compromis zijn gekomen. Wat wil je als politiek nog meer? Ook aan de bewoners aan de Oeverzeggestraat, die in optie C er een beetje bekaaid vanaf dreigden te komen, werd tegemoet gekomen door te kiezen voor (deels) verdiepte parkeerplaatsen. En toch is deze optie niet gehonoreerd. Dat is gewoonweg niet goed te praten.

Er wordt nu ingezet op parkeerplaatsen in het Diemerpark. Daarbij is bewust niet gekozen voor de lichte, tijdelijke variant die het minste kostte. Ik plaats daarom vraagtekens bij de gesuggereerde voorwaardelijkheid van deze optie. De deur is wagenwijd opengezet voor definitieve parkeerplaatsen in het park. Ook omdat het maximum van 42, waarover PvdA en D66 in het voorjaar nota bene nog een besluit hebben genomen, is losgelaten.

Daarmee wordt C ook direct minder realistisch: op die locatie is geen ruimte voor meer dan 42 parkeerplaatsen. Het komt erop neer dat GroenLinks eerst voor een meerderheid voor parkeren in het park is meegelokt door toe te geven aan reductie van het aantal parkeerplaatsen. Nu het puntje bij paaltje komt, wordt het gereduceerde maximum weer losgelaten en wordt het alternatief buiten het park daarmee vrijwel kansloos. Ik denk niet dat aan dit besluit kan worden getornd, maar ik zal wel alles doen om het aantal parkeerplaatsen in het Diemerpark te beperken.

Rob de Bruin (VVD)
Het besluit dat de deelraad uiteindelijk in november heeft genomen, stemt ons meer tevreden dan dat in april genomen is, want dat kan met recht een politiek besluit genoemd worden dat echt door helemaal niemand gedragen werd. Voor ons had het alleen nog wel iets concreter gemogen. Maar het besluit bewoog voldoende in de richting die wij voor ogen hadden, zodat wij het toch konden steunen.

Wat de besluitvorming betreft heb ik tijdens mijn inbreng in de raad al laten weten dat er door bijna alle partijen valse hoop is gecreëerd door aan te sturen op die extra onderzoeken. Alle opties waren immers al uitvoerig besproken. Zonde van de tijd en het geld. Dat de sportverenigingen konden leven met C begrijp ik, hun staat het water werkelijk tot aan de lippen. Alles zou beter zijn geweest dan helemaal met lege handen staan, maar regeren is ook vooruitzien. Wij voorzien op termijn capaciteitsproblemen waardoor het hele circus weer opnieuw zou moeten beginnen. In het verleden is meer dan eens gebleken dat onze voorzienende geest gelijk heeft gekregen.

Liesbeth Boesenkool (D66)
Gebleken is dat het in deze kwestie helaas onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen, ook is het er een van de lange adem. Eigenlijk zou op 1 december worden begonnen met het opstellen van het inrichtingsplan. In het voorjaar van 2013 bleek dat er grote verdeeldheid is onder IJburgers, daarom heeft de raad besloten om te laten onderzoeken of er een oplossing gevonden kon worden waar alle betrokken partijen achter konden staan en die ook technisch en financieel haalbaar is. In november bleek dat dit niet het geval was, de uitkomst van de enquête laat niet zien dat alle betrokken partijen het eens zijn met de uitkomst. Ook speelt mee dat de deelraad geen opdracht heeft gegeven voor een enquête onder de IJburgers. Hoewel andere partijen dit misschien anders zien, is opdracht gegeven om met de van te voren aangewezen betrokken partijen tot een oplossing te komen. Nadat we dit alles afgewogen hebben, kon D66 niet anders dan te blijven staan achter het eerder genomen besluit in de deelraad: de parkeerplaatsen komen bij de sportvelden. Nog wel wordt onderzocht of optie c mogelijk is in de toekomst. Ook wordt een wens van D66, eenrichtingsverkeer om de veiligheid van fietsers te vergroten, verder uitgewerkt in het inrichtingsplan.


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |