do24082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie De Kwestie

De Kwestie: Hoe zorgt het stadsdeel ervoor dat bewoners meedoen in de participatiesamenleving?

In de rubriek De Kwestie reageren raadsleden op een stelling die betrekking heeft op een politieke actualiteit in stadsdeel Oost.

Door » Patricia Kersbergen

Nederland moet veranderen in een ‘participatiesamenleving’. Dat was de boodschap die het landelijke bestuur direct na het aantreden in 2012 duidelijk maakte. Onder andere de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de oplopende ziektekosten maken dat de klassieke verzorgingsstaat niet langer houdbaar lijkt.

Zowel de overheid als de bewoners past in die visie een andere rol in de Nederlandse samenleving. Niet langer is het alleen ‘zorgen voor’, maar steeds meer ‘ervoor zorgen dat’ mensen voor zichzelf en hun medemensen kunnen zorgen, dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving en dus ook dat zij meer te vertellen krijgen. De Kwestie luidt daarom:

Hoe zorgt het stadsdeel ervoor dat bewoners meedoen?

Rick Vermin (GroenLinks)
GroenLinks vindt dat we Oost samen maken, dus de bewoners samen met het stadsdeel. Het gaat om samenwerken en dat betekent als stadsdeel dus goed luisteren naar de bewoners en vertrouwen geven. De inwoners van Oost weten vaak beter wat ze willen en wat er nodig is. Dat geldt voor de openbare ruimte, maar ook qua zorg en voorzieningen. Als je kijkt naar het Ed Pelsterpark, het Makassarplein, maar ook de Kraaijpan en de Meevaart zie je hoe je gezamenlijk tot mooie pleinen en bruisende buurtcentra vol activiteiten komt.

En GroenLinks wil verder, zoals met de buurtbegrotingen. Voor elke bewoner is nu al inzichtelijk waar het geld in de buurt aan besteed zal worden. De eerste stap richting echte participatie, transparantie, is hiermee gezet. GroenLinks wil graag dat bewoners en buurtcommunities nog meer richting zelf kunnen geven aan dit soort bestedingen. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat bewoners deskundig genoeg zijn om hier actief in mee te denken en zeggenschap in uit te oefenen, zodat ze met elkaar met een voorstel komen hoe het geld in hun gebied besteed moet worden uitgaande van de maatschappelijke opgave van de buurt.

Als stadsdeel ben je er verantwoordelijk voor dat de bewoners deze deskundigheid ook daadwerkelijk krijgen. Dan krijgen we een stadsdeel dat faciliteert in plaats van over de bewoners te beslissen en gaan we van participatie naar daadwerkelijke zeggenschap van bewoners in de wijk.

Bas van Vliet (Méérbelangen)
Bewoners betrek je in de eerste plaats door hierin als stadsdeel veel actiever te zijn.  Door bij participatie in de openbare ruimte de buurt in te gaan, nog voordat je als stadsdeel iets op stapel hebt staan en de bewoners zelf in een tekening te laten aangeven wat ze graag willen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat je vervolgens ook iets doet als stadsdeel met die inbreng.

Bij het Robbert Kochplantsoen bijvoorbeeld mochten bewoners hun zegje doen, maar bleek achteraf dat ambtenaren hun wensen alleen maar op papier hadden gezet en er verder niets mee hadden gedaan! Ook bij het Amstelstation is alle inbreng van bewoners bij de uitvoering geschrapt. Dat is enorm frustrerend en de reden waarom bewoners massaal afhaken.

Bewonersparticipatie wordt in 2014 nog moeilijker, omdat de stadsdelen immers minder invloed krijgen. De druk vanuit de gemeenteraad zal groter worden, ambtenaren zullen nog machtiger worden. Het dualistische stelsel wordt daarbij ook nog vervangen door monisme, waarbij het DB meer invloed kan uitoefenen op zijn eigen fractie in de bestuurscommissie.

Maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet erg ons best moeten doen om de inbreng van bewoners te vergroten. Als de wil er is, is dat ook haalbaar. Méérbelangen wil om te beginnen een Participatienota vaststellen , waarin wordt beschreven hoe je precies met participatie omgaat. Dat vergt wel een DB dat tegen de macht der gewoonten van ambtenaren in durft te gaan. In die zin heeft het stadsdeel in deze bestuursperiode behoorlijk wat kansen laten liggen. Toen Méérbelangen nog een portefeuillehouder had, in de persoon van Sharona Ceha, werd er veel beter met bewoners samengewerkt.

Monique van Bijsterveld (VVD)
Het begrip participatiesamenleving werd genoemd in de troonrede door koning Willem Alexander. Het leidde tot veel kritiek en werd genoemd als een vorm van bezuinigingen. De VVD heeft als liberale partij hier een andere kijk op.

Wij vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de regie hebben over hun eigen leven en daarin hun eigen verantwoordelijkheid dragen en eigen keuzes maken. De laatste jaren heeft de overheid te veel voor haar burgers de keuze gemaakt en zijn wij in een verzorgingsstaat terecht gekomen. Om dit kostbare tij te keren is het van groot belang dat bewoners weer zelf beslissen wat ze belangrijk vinden en bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen omgeving.

In Nederland zijn de lokale initiatieven niet te tellen. In iedere buurt of wijk zijn bewoners actief om er samen iets moois van te maken. Het is helemaal niet nodig dat de overheid zich hiermee bemoeit. Ook in Amsterdam Oost zijn vele buurtinitiatieven. De VVD stimuleert een samenwerking tussen de bewoners en het stadsdeel. Een samenwerking die verder gaat dan het trekken van de ‘Stadsdeelportemonee’. In veel gevallen heeft een bewonersinitiatief ook behoefte aan faciliteiten, kennis of een netwerk en ook dat kan het stadsdeel bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer stadsdeel Oost bewoners oproept zich in te zetten voor de samenleving dit averechts werkt. Bewoners zijn graag bereid om in beweging te komen en zich in te zetten voor hun eigen omgeving maar niet omdat het stadsdeel dit vraagt maar omdat ze het zelf willen.

Het woord participeren betekent deelnemen. De participatiesamenleving is voor de VVD een samenleving waar iedereen aan deelneemt, dat heeft niets te maken met bezuinigingen maar met je verantwoordelijk voelen voor je eigen omgeving. De VVD juicht particulier initiatief toe en zal dit waar mogelijk steunen.

Tiers Bakker (SP)
Het gaat er helemaal niet om om bewoners alleen meer te betrekken. Bewoners moeten de besluiten nemen. Het stadsdeel moet dat faciliteren. Dankzij de SP is er, onder Pacquay, een Participatienota opgesteld voor toen nog Oost-Watergraafsmeer. Dat plan voorzag erin om bewoners in alle fasen van de besluitvorming te laten meedoen. Het Boerhaaveplein bijvoorbeeld is door bewoners ontworpen. Dat is de weg die we weer moeten opgaan: de buurten betrekken. Bewoners staan nu buitenspel. Bewonersparticipatie is onder het huidige bestuur vooral window dressing.
De SP is gematigd positief over de mogelijkheden in het nieuwe stelsel. Er is nog zoveel onduidelijk over de bestuurscommissies dat er juist nu nog veel op participatiegebied gerealiseerd kan worden. Als er problemen zijn, van wat voor aard ook, kun je het beste juist de bewoners raadplegen in plaats van bovenaf beslissingen op te leggen. Bewoners hebben hele zinnige dingen te zeggen. Laat alles gebeuren van onderop! De SP is daarbij niet zo’n fan van community’s.  De vraag is namelijk of deze ‘Wmo-proof’ zijn: in andere woorden of ze er ook voor de kwetsbare bewoners zijn.

Rebekka Tselms (PvdA)
De afgelopen jaren hebben we samen met bewoners in ons stadsdeel veel goede resultaten geboekt. Het gebiedsgericht werken, waarbij we per buurt, samen met de bewoners kijken wat er nodig is heeft hier heel veel aan bijgedragen. Samen met de bewoners is de veiligheid en inrichting van de buurten verbeterd en wordt gezorgd voor schonere straten. De PvdA wil hiermee doorgaan en instrumenten die we hebben bedacht, zoals de buurtbegroting, verder ontwikkelen. Ook heeft de PvdA voorgesteld om waar dat kan de mogelijkheden voor digitale inspraak op plannen voor de buurt te vergroten.

We zijn het eerste stadsdeel dat met de buurtbegroting inzicht geeft in hoe het geld per buurt besteed wordt en wat er allemaal wordt geïnvesteerd. Daarmee kunnen buurten zelf aan de slag. Je kunt niet alleen zien hoe het geld besteed wordt, maar ook samen kijken waar het misschien anders moet, waar extra inzet nodig is. Ruimte voor maatwerk, want iedere buurt is uniek.

Gelukkig zijn er heel veel bewoners die graag meedenken over hoe we ons stadsdeel met zijn allen nog mooier kunnen maken. De talloze bewonersinitiatieven van IJburg tot Transvaal, de herinrichting van het Makassarplein en de vele suggesties van bewoners om het Flevoparkbad te helpen zijn voorbeelden van succesvolle participatie. De PvdA wil nog meer ruimte in buurtactieplannen voor initiatieven van bewoners. Zij weten immers het beste wat hun wijk nodig heeft. Wel moet het stadsdeel 'aan de voorkant' duidelijk zijn over de mogelijkheden en de beschikbare middelen. De PvdA gaat de uitdaging graag aan, Mensen maken Oost!


Hans van Noort   03.12.2014
Participatie Heleboel mensen weten niet eens dat het stadsdeel bestaat of nemen dit niet serieus. De meeste bewoners die hard moeten werken worden door het stadsdeel niet bereikt, ga maar is onderzoeken hoeveel bewoners wisten dat er een open dag was.
Dus hou nou is op met die politiek correcte kletskoek over participatie ga eerst maar is onderzoeken hoe je de communicatie met alle bewoners kunt verbeteren.
 
Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |