do24082017

Back Voorpagina Mening Opinie, meningen en discussie De Kwestie

De Kwestie: Wat kan stadsdeel Oost doen om de woningbouw op gang te helpen?


In de rubriek De Kwestie reageren raadsleden op een stelling die betrekking heeft op een politieke actualiteit in stadsdeel Oost.

Door Patricia Kersbergen

De economische en financiële crisis heeft de woningmarkt een gevoelige klap toegebracht. Veel bouwprojecten in heel Nederland liggen stil of zijn helemaal afgeblazen. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn enorm. Hoewel de (ver)koop van woningen de laatste tijd iets lijkt aan te trekken, is de gestage weg omhoog nog niet in zicht.

Het woonakkoord moet meer zekerheid gaan bieden. De onduidelijkheid die lang bestond over de nieuwe hypotheekregels (vormen, de hypotheekrenteaftrek) maakte mensen huiverig om te kopen. Uiteindelijk werd met steun van D66, SGP en ChristenUnie in de Tweede Kamer overeenstemming bereikt over nieuwe regels. Hoewel de plannen onlangs in de Eerste Kamer alsnog op verzet stuitten van Eerste Kamerlid van de PvdA, Adri Duivesteijn, die meent dat alleen drastische veranderingen de woningmarkt kunnen redden, is het woonakkoord op de valreep van 2013 - 2014 toch aangenomen.

De Kwestie luidt:

Wat kan stadsdeel Oost doen om de woningbouw op gang te helpen?

Raadsleden reageren op De Kwestie.

Simon Deurloo (PvdA)
In Oost zijn heel veel initiatieven genomen op het gebied van Wonen. De PvdA zag al vroeg dat bouwprojecten stilvielen ook in Oost. Het stadsdeel is toen al begonnen om door bijvoorbeeld de regels ruimer te interpreteren het bouwen op gang te houden. Niet overal parkeergarages aanleggen bijvoorbeeld, of tijdelijk / plaatselijk afwijken van de 30%-norm sociale huurwoningen, als daar middenhuurwoningen tegenover stonden. Verder heeft Oost op initiatief van de PvdA uit de vrijgevallen middelen tijdens de begroting 2013 1 miljoen gereserveerd voor woonprojecten. Hoewel dat misschien een druppel op de gloeiende plaat lijkt, zijn daarmee wel zes projecten, oftwel 85 middenhuurwoningen, vlotgetrokken.

Met deze deals hebben we verschillende partijen weten te trekken: particulieren, ook collectieven van particulieren, weten dat er in Oost kansen liggen. IJburg II is voorlopig van de baan, maar er liggen nu wel initiatieven, onder andere van de Collectieve Particuliere Eilandontwikkeling, om op IJburg toch verder te gaan bouwen. Verder zijn we bezig hoe we kantoren kunnen omzetten in woningbouw. En hoe ook hiervoor leegstaand maatschappelijk vastgoed van het stadsdeel gebruikt kan worden; je moet daarbij vooral denken aan oude schoolgebouwen. Maar ook onverkochte koopwoningen en dure huurwoningen zijn inmiddels omgevormd tot en vrijgekomen voor middenhuurwoningen. Daarnaast kijken we hoe we bijvoorbeeld ouderen, nadat de kinderen uit huis zijn gegaan, kunnen laten doorstromen naar kleinere woningen: van groot naar beter wordt dat project genoemd.
De PvdA zet op dit moment vooral in op middenhuurwoningen (665-950 euro). Daar is een groot gebrek aan. Ook de wachtlijsten voor de sociale woningbouw zijn lang. Het is daarom belangrijk dat mensen die iets meer verdienen vanuit dat sociale huursegment kunnen doorstromen. Dat komt ook de sociale woningbouw ten goede. Al met al heeft de PvdA er hard aan getrokken om voor de nodige beweging te zorgen op woongebied.

Marcel Mokveld (VVD)
Wat het vlottrekken van de woningmarkt betreft: ik denk dat dat uiteraard een onderwerp is wat vooral vanuit landelijk beleid beïnvloed kan worden. In dat kader kan ik me goed vinden in de maatregelen die genomen worden om de doorstroming te proberen te bevorderen. Vooral van het lagere (sociale huur) segment naar het midden- en hogere segment. Dat moet je er vervolgens natuurlijk nog wel voor zorgen dat die woningen in het midden en hogere segment er ook zijn. Daar zie je dat het in Amsterdam nog wel tekortschiet. Met name passend aanbod in het middensegment en bijvoorbeeld ruimte voor huizen met een tuin in het wat hogere segment zijn schaars in Amsterdam. Op dat vlak zouden we ook in Oost dus wel wat kunnen doen. Wij vinden dan ook dat er meer gedaan moet worden voor dit midden en hogere segment en dat je dus, ook in Oost, met passende en betaalbare woningen voor de woningzoekenden in deze categorieën moet komen, zodat er meer doorstroming kan plaatsvinden. Anders vertrekken deze categorie woningzoekende straks uit de stad.

Carlo Edel (fractie-Nicolaï)
Stadsdeel Oost is, ondanks de crisis, nog steeds een van de stadsdelen met de hoogste nieuwbouwproductie in Amsterdam: in de laatste tien jaar zijn in Oost meer dan 13.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. En daar kunnen we trots op zijn.
Het stadsdeel heeft zelf helaas beperkte invloed op de bouwproductie, maar spant zich zoveel mogelijk in om nieuwbouwprojecten vlot te trekken. Zo heeft het stadsdeel recent 1 miljoen euro gereserveerd voor de stimulering van het bouwen van huurwoningen voor de middeninkomens. Desondanks is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen al jaren onvoldoende om de toestroom van mensen die in Amsterdam willen komen wonen, te huisvesten. Het gemiddeld aantal bewoners per woning neemt dan ook toe.
Tot voor kort had je nog een economische binding nodig met de stad, maar dat criterium is losgelaten. Ik denk dat we eens een discussie moeten voeren over tot hoever de instroom eigenlijk moet strekken. Hoeveel mensen passen er in een leefbare stad? We krijgen op deze manier de gewenste ‘doorstroming’ ook niet voor elkaar. Circa 45 procent van de opgeleverde nieuwbouwwoningen in Amsterdam gaat naar niet-Amsterdammers.
Meer dan de helft van de huishoudens in Oost bestaat uit alleenstaanden. Je kunt je afvragen of het niet een idee is om voor deze doelgroep wat kleinere woningen van pakweg 60 vierkante meter te gaan bouwen in plaats van 90 vierkante meter. Kleinere woningen zijn goedkoper om te huren of kopen, je kunt er meer bouwen op hetzelfde oppervlak, ze zijn energiezuiniger en het scheelt met stofzuigen! Er ontstaat dan ook meer ruimte voor betaalbare jongeren- en ouderenhuisvesting.
Verder moet je de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk benutten. Zo worden er de laatste tijd veel hotels gerealiseerd in Oost. Dat zou goed zijn voor de economie, zou Amsterdam laten bruisen en dat zou best kunnen. Maar in plaats van hotels zou je op die locaties ook betaalbare woningen voor ouderen of starters kunnen realiseren. Het is maar waar je voor kiest!

Bas van Vliet (Méérbelangen)
Oost herbergt inmiddels heel veel – enkele duizenden – studentenwoningen, onder andere in Casa 400, op Science Park, op de Amstelcampus en op het Zeeburgereiland. Als het aan Méérbelangen ligt, komen daar in de komende jaren niet nog meer bij, om te veel eenzijdigheid te voorkomen. In plaats daarvan kunnen hier en daar meer gezinswoningen worden gebouwd.
Verder kan Oost zich in de komende jaren het beste vooral concentreren op enkele projecten en locaties, en niet alles tegelijkertijd maar willen aanpakken. Niet én op het Zeeburgereiland, én in het Amstelkwartier, én in Oostpoort én op IJburg bijvoorbeeld. Hoewel projecten op deze locaties nu deels al zijn gestart en niet meer geheel zijn terug te draaien, kunnen ze wel alsnog worden aangepast tot reële projecten, zoals ook al in Oostpoort is gebeurd. We moeten namelijk voorkomen dat er op verschillende locaties allemaal onvolkomen wijkjes ontstaan. Neem het Zeeburgereiland, waar nu enkele projecten verrijzen, terwijl even verderop op IJburg nog grond braak ligt. Dat is een ongelukkige ontwikkeling, waar het stadsdeel helaas te weinig over te zeggen heeft gehad.
Méérbelangen is verder geen voorstander van sloop. Voor het Willem Dreeshuis zijn sloopplannen en ook in Jeruzalem staan sociale huurwoningen op de nominatie om te worden gesloopt om er bejaardenwoningen te bouwen. Waarom zou je die woningen en het Willem Dreeshuis niet in stand houden? Ze zouden zogenaamd niet van deze tijd zijn, maar ik vraag me dat echt af. De woningen die ervoor worden teruggebouwd, zullen veel duurder zijn. Als je deze goedkopere woningen behoudt, kun je in ruil daarvoor elders de 30%-norm voor sociale woningbouw misschien loslaten.
De stadsdelen gaan helaas niet over de erfpacht. Zouden we daar wel iets over te zeggen krijgen, dan zouden we graag iets aan de overspannen prijzen doen: de uitgifte en de jaarlijkse canon. Van erfpacht als zodanig is Méérbelangen geen tegenstander.


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |