zo24092017

Back Voorpagina Leefstijl Jouw leefstijl magazine Jaartje ouder

Ouderenadviesraad: We kijken vooruit

Zeeburgereiland

In 2017 gaat er, veronderstellen we, veel veranderen. Wij beperken ons tot enige zaken. Zo is voor ons stadsdeel de herziening van 'Het bestuurlijk stelsel' van groot belang. Het plan is om nagenoeg alle bevoegdheden van de stadsdeelbestuurders over te hevelen naar de gemeente.

Bijdrage van de Ouderenadviesraad Oost

Ons stadsdeel krijgt wellicht een adviesorgaan, maar de echte beslissingen over buurtinitiatieven of over het geven van subsidies aan bewonersgroepen worden dan in de Stopera genomen. Andere, minstens even belangrijke beslissingen zoals die over het openbaar vervoer, zijn al 'overgenomen' door de Centrale stad of de Regio Amsterdam.

Het Netwerk Ouderen Advies Raden (NOAR) waarin de OAR-Oost zitting heeft, is tegen deze centralisaties. De invloed van de gewone burger op zaken waarmee wij dagelijks te maken hebben, verschraalt. De onvrede hierover neemt toe. Actieve groepen lopen nu, vaak succesvol, naar de rechter. Zo hebben veel ouderen die hulp bij het huishouden ontvangen nu minder met bezuinigingen te maken. Er komt een strengere handhaving opdat voetgangers weer een vrije doorgang van 1,5 meter krijgen. Andere rechtszaken 'lopen' nog. Zoals die tegen de jarenlange overschrijding van de Europese normen in zake de luchtkwaliteit en die tegen woningonttrekking door hotelconcerns. In 2017 wordt alles anders, maar er zijn gelukkig mogelijkheden om met uw steun en inzet, de belangen van ouderen te blijven behartigen.

Gunstige ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft in het kader van de 'Ouderen Vriendelijke Stad', huisvesting voor ouderen tot aandachtspunt benoemd. Het Platvorm Ouderen Amsterdam heeft nu goed contact met speciaal voor ouderenhuisvesting aangestelde ambtenaren. Ouderen krijgen meer kans op een betaalbare, 'levensloopbestendige' woning in eigen buurt. Bij vrijkomende sociale sectorwoningen hebben ouderen veelal voorrang en bij een laag inkomen in veel gevallen recht op een rijkstoeslag en een gemeentelijke compensatie.

De nieuwbouwplannen komen goed op gang. Op het Zeeburgereiland komen deze zomer 86 55-pluswoningen in de Akropolistoren gereed, met een nieuwe vorm van 'huurdersbeheer'. Veel details zijn nog in de maak, maar de nadere regels komen er aan. Info kunt u vinden op www.Akropolistoren.nl.

Geschikte locaties
Aandacht is er ook voor toekomstige ontwikkelingen. Veel planologen voorspellen dat Amsterdam de komende 20 jaar blijft groeien. Het gaat om zo'n 50.000 extra woningen. Daarbij spitst de discussie zich toe op twee aspecten: is er plaats voor die woningen en voor wie zijn ze?

Het vinden van geschikte locaties is niet zo moeilijk. In de gemeenteraad wil een meerderheid het gebruik van fossiele brandstoffen bestrijden. De aanvoer en opslag van steenkool in het Westelijk havengebied zien zij als niet meer van deze tijd. Daar kan dus een grote woonwijk komen. De betreffende wethouders hadden eerst die woningbouw gepland op de 'groene randen' van de stad, ten koste van volkstuinen en beschermd landschap. Maar het verzet was te groot, ook binnen de coalitie. Op het Westelijk Havengebied zijn er locaties gevonden die op korte termijn schoongemaakt kunnen worden.

Er is een grote woonbuurt gepland op het braakliggende terrein aan de Noord/Westkant van het Zeeburgereiland en de woningbouw op IJburg komt weer op gang. In Oost wordt bovendien in het Amstelkwartier stevig doorgebouwd. Goed nieuws, want het woningtekort neemt af door nieuwbouw, dus ook voor hen, die nu een woning zoeken op de begane grond of met een lift.

Midden-sectorwoningen
Vorig jaar spraken de federatie van woningbouwverenigingen, gemeente en Huurdersvereniging Amsterdam af dat het Amsterdamse model van 'gemengd' wonen zou worden gehandhaafd. Een wijk moet minstens 35% sociale huurwoningen hebben. In Amsterdam Oost lukt dat niet overal. Op IJburg en op het Zeeburgereiland is het minder dan 30%, zonder hoop op verbetering. De Huurdersvereniging protesteert: afspraken moeten nagekomen worden. Veel Amsterdammers vinden echter, dat mensen met een inkomen net boven de sociale sectorgrens nog minder kans op een passende woning hebben dan sociale sectorhuurders. Zij pleiten voor een hoger percentage midden-sectorwoningen. Wij vinden dat de onderbouwing ontbreekt en wijzen het streven naar een hoger percentage midden-sectorwoningen af, ook omdat die huren, gemakkelijk hoger worden. In het Oostelijk Havengebied kwamen huurders er achter dat particuliere verhuurders de huur jaarlijks fors kunnen verhogen. Er moet verhuisd worden naar een goedkopere woning. Ook de meeste woningcorporaties vragen te veel. Zij houden zich niet aan de afspraak over matiging van de huren in de midden-sector. Het bedrag dat een woningbouworganisatie zou mogen vragen zou gemiddeld 850 euro per maand zijn, maar gaan veelal in de richting van 1000 euro per maand. Mede daarom dringen wij aan op nieuwbouw in een sector waarbinnen de jaarlijkse huurverhoging de inflatie volgt: de sociale sector.

Bij de discussie over de vraag voor wie de 50.000 extra woningen bedoeld zijn, ontbreekt een zorgvuldige afweging. Ook bij de grootste partij, D66. Hun argument: de midden-sector is te klein en dat is schadelijk voor Amsterdam, omdat de mensen waar Amsterdam behoefte aan heeft, de medewerkers in de zorg, het onderwijs of bij de politie, een te hoog inkomen hebben voor de sociale sector en in de lage midden-sector op een lange wachtlijst stuiten. Zij zoeken dan elders werk en een woning. Kortom: D66 gaat uit van een tekort aan sollicitanten in die sectoren.

Maar hoe ernstig is dat tekort nu en in de toekomst? Een discussie ontbreekt terwijl er allerlei tegenargumenten zijn. De meeste jonge werknemers in de drie genoemde beroepsgroepen hebben een salaris passend in de sociale sector. De wachttijden bij de sociale sector zijn veelal langer dan die in de midden-sector. Als er beleid moet komen om deze beroepsgroepen aan Amsterdam te binden, dan is het geven van een voorrangspositie bij toewijzing een te overwegen maatregel. Werknemers bij de genoemde sectoren kunnen in aanmerking komen voor een woning in de regio Amsterdam. Waarom zou een medewerker van het AMC niet blij kunnen zijn met een woning in Abcoude? De gemeente heeft de verplichting om een fors aantal statushouders en een oplopend aantal daklozen te huisvesten alsmede alle andere Amsterdamse woningzoekenden met een inkomen beneden de ruim 36.000 euro per jaar. Een voorstel om het percentage sociale sector-woningen nog meer te laten dalen is onverantwoord. Zij, die het niet met ons eens zijn, dienen een zorgvuldige onderbouwing te geven.

Heet hangijzer
In de vorige Dwars schreven wij over de gemeentelijke compensatie voor huurders met een laag inkomen en een in verhouding te hoge huur. Er zijn, omdat er haast bij was, wel fouten gemaakt. We gaan de gemeente nu adviseren, opdat er volgend jaar nog meer mensen met een te hoge huur de compensatie kunnen ontvangen.

Een heet hangijzer dient zich aan: een discussie over de woninggrootte. Er zijn plannen voor sociale nieuwbouwwoningen met een woonoppervlak van 40 m2. Vooral jongeren en ouderen zouden best tevreden zijn met een kleine woning, mits de huur passend is. Of dat voor jongeren zo is, weten wij niet, maar ouderen willen veelal niet zo klein gehuisvest zijn. Wat ons stoort is het gemak waarmee autoriteiten over onze woonwensen praten. Wij herinneren ons een langdurig conflict over het tekort aan voor ouderen geschikte woningen. Indertijd zijn er in de Bijlmer wooncomplexen voor ouderen gebouwd. Wat bleek: de meeste ouderen wilden daar niet gaan wonen. Zij kenden daar 'heg noch steg en kind noch kraai'. De NOAR kreeg vervolgens vanuit de woningbouwcorporaties het verwijt dat wij niet tijdig aan de bel hadden getrokken, maar ons was niets gevraagd! Door de leegstand ontstond, onterecht, bij instanties de indruk dat er voor ouderen niet gebouwd behoefde te worden. Conclusie: wij raden de makers van bouwplannen aan om tijdig met ons in gesprek te gaan.

 


Verberg commentaar formulier Verberg commentaar formulier
  • Vet
  • Cursief
  • Onderstrepen
  • Doorhalen
  • Quote
 
  • 4000 Resterende tekens
   
 
Onafhankelijke website met nieuws en informatie voor en door mensen die wonen, werken en studeren tussen Amstel en IJ

Bijdragen en contact 
redactie@oost-online.nl | Copyright 2015 oost-online | All rights reserved | Disclaimer |